OCR Output

1926 den 2 januari. N:r 1.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

— Ser. B Landskansliet 1926

Uppläses i Umeå stads kyrka.
1.
Hos Länsstyrelsen har Krooks Petroleum & Olje Aktiebolag anhållit om — Upplag
_ tillstånd att å tomten n:r 1 i kvarteret Muraren i Umeå stad anordna bensin— av explosiva
tappanläggning enligt system Swift, eller annat liknande system, fök förva— — V*”””
— ring av eldfarlig olja av 1:a klass till en myckenhet av på en gång högst 3,700
kilogram.
Med anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, här—
igenom förelagt att inom åtta dagar efter det denna kungörelse blivit i Umeå
stads kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande i ärendet, vid äventyr, om det
försummas, att ärendet ändå avgöres.
Handlingarna i ärendet hållas under tiden tillgängliga hos Magistraten
i Umeå stad.

Umeå i landskansliet den 2 januari 1926.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri