OCR Output

1926 den 27 december. Nir 187.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

| Ser. A Landskansliet 1926
‘ i
NjT 4 87. $ 5 Anvisningar
till ledning
Till allmänhetens kännedom kungöres här följande: för uppgö—

rande av
Anvisningar till ledning for uppgörande av plan (styckningsplan) vilken stycknings—
— omförmäles uti lagen den 18 juni 1926 om villkor i vissa fall för ägostyckning _ plan.
och jordavsöndring (n:r 225) samt lagen samma dag om tillägg till 5 kap. av $
— lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad (n:r 226).

Intill dess 'allmänna angående uppgörande av ovannämnda
' styckningsplaner varda utfardade, vill Kungl. Maj:ts Befallningshavande i
Vasterbottens län betraffande styckningsplan, som skall understallas Kungl.
Maj:ts befallningshavandes provning, härmed meddela foljande anvisningar
att tillsvidare tjäna till ledning vid planens uppgorande.

1. _ SA vitt mojligt bor styckningsplanen for att fylla sitt ändamål omfatta
hela det omrade, dar storre byggnadsverksamhet rader eller är att förvänta.

Ingår i området flera fastigheter, tillhöriga olika personer, och vill ingen—
dera av dem ensam bekosta hela planens uppgörande eller visar sig, att över—
enskommelse mellan fastighetsägarna om sadan kostnads tickande q heller
kan träffas, eller kan av andra skäl plan över hela området på en gång icke
komma till stand, ma styckningsplan uppgoras for del av området, eventuellt
för allenast den fastighet, om vars styckning närmast är fråga. För godkän— '
nande av sadan plan erfordras dock att densaimma finnes bifogad en över hela
omradet upprattad planskiss, utvisande, huru behovet av huvudtrafikleder
och öppna platser m. m. tankts tillgodoses, och att planen med denna skiss i
huvudsakliga delar överensstämmer.

Detaljerad plan bör upptaga gator, öppna platser och byggnadskvarter,
men däremot icke, utan att fastighetsägaren sådant särskilt åstundar, indel—
ning i tomter i vidare mån än upplåtelse föreligger.

2. Är område avsett att styckas i fastigheter av mindre storlek än 2,000
kv.—meter, bör vid planens uppgörande tillses, att möjlighet beredes till an—
ordnande av avlopp och tillförsel av vatten. För tydliggörande att så skett
torde lämpligen höjdsiffror anbringas å de viktigare och mera centrala trafik—
lederna, dock icke i vidare man in som för ändamålet kräves.

3. For provning av styckningsplan bor karta utvisande planen ingivas
till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i två exemplar i skala ej understigande
1 : 2000. Dessa kartexemplar böra vara utförda med svart tusch å hållbart,