OCR Output

g sv erT

wrax
S2 c tR

1926 den 21 ‘december. ‘N:r 183.
. 9 _

nar; i distrikten Mofiellet och Spjeltfjelldalen allenast lappar från Tärna soc—
ken; samt i distrikten Rainesen, Fjellvaaktind, :Store—Kjukkelvandet och Gol—

' verskaret allenast lappar från Vilhelmina socken; samt
att renar, som anmälts skola beta i något av renbetesdistrikten Fjell— /
vaaktind, Store Kjukkelvandet och Golverskaret i Norge, må icke dit inkom—
ma före 5 juli, ej hellert i övriga distrikten före den 1 juli; skolande renairna |
vara bortförda från norskt område, beträffande förstnämnda distrikten senast
—den 16 augusti och de övriga före utgången av samma månad. 3

Vilhelmina den 15 december 1926.

LAPPFOGDEN.
Umea i landskansliet den 21 december 1926.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

UmeA 1926 — Larsson & C:s Tryckeri