OCR Output

1920 . den 21 december. N:r 183.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1926
Uppläses i kyrkorna inom lappmar—
ken tre gånger före sammanträdes—
dagen.
N: 183.
På begäran intages följande

Kungörelse.

Sammanträde hålles med nomadlapparna. dels i . Vilhelmina norra och

| södra lappbyar i Amalienborg vid Äsele kyrkoplats den 5 januari 1927 kl. 11

' fm. och dels i Grans, Rans, Umbyns och Vapstens lappbyar i gästgivaregår—
den i Lycksele den 12 januari 1927 kl. 11 fm. för behandling av lapparna rö—
| rande ärenden och för mottagande av anmälan för inflyttning till Norge.

Anmalningen skall innehålla uppgift om:

den anmäldes jämte medföljande hustolks och renvaktares namn och ål—
der ävensom den lappby han tillhör;

de andra personer, for vilka dLI’l anmälde har renar i sin vård;
| det antal renar, som skall medföras för envar i anmälningen avsedd
| «person ; $
| de renmärken var och en av dem använder, dock att, när uppgift harom

en gång är lämnad, senare anmälningar allenast behöva omfatta uppgift om
ändringar; samt

det renbetesdistrikt inom vilken betningen skall försiggå.

Vidare meddelas till iakttagande, att om anmälningen så sent gores, att
den icke kan upptagas på förteckningen, har lapp icke ratt att under året in—
(lytta med renar eller låta sina renar åtfölja inflyttande lapp;

att lapp, som anmält sig för inflyttning i Norge, skall samtidigt med re—
narna inflytta till detta rike och det renbetesdistrikt, dit han anmält sig, samt
stanna i distriktet så länge renarna beta där, med mindre sjukdom eller vik—
tiga angelägenheter föranleda hans frånvaro;

att flyttning med renar skall försiggå utan onödigt uppehåll dock må å
sedvanlig viloplats, som inom bebodd Trakt imekommer å flyttningsväg, lap—
parna kvarstanna med renar intill två dygn;

att i renbetesdistrikten Andfjellet, Kjerrmgfjellet, Kalvandet, Kobbervan—
det och Melktjellet må allenast lappar fran Sorsele socken inflytta med re—

Sammantra—
den med
lappar.