OCR Output

1926 — den 16 december. N:r 181.

LANSKUNGORELSER

Västerbottens 14
Ser. A Landskansliet 1926

N:r 181. Allman _

Pa begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands län efterlysning.
intages följande:

ALLMÄNNELIGEN EFTERLYSES:

Värnpliktige n:r 9 241/1925 Everth Sixten Andersson fran Härnösand,
fodd den 1 november 1904, vilken enligt Kungl. Maj:ts utslag den 14 juli
1926 domts att for vald å överordnad krigsman i och för dennes tjänst hållas
till fängelse en månad samt för vanvård av beklädnad undergå fyra dagars —
i en bot undergå fängelse en månad fyra dagar.

Ovan omförmälda person skall, darest han antraffas och det ådömda
straffet icke, jämlikt 5 kap. 17 § strafflagen förfallit samt hinder i övrigt icke

möter, skyndsamt befordras till straffets undergående.
k Krono— och stadsbetjänte i länet anbefallas att med avseende å förestå—
ende efterlysning noggrant iakttaga vad dem lagligen åligger.

Umeå i landskansliet den 16 december 1926.

_NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri