OCR Output

1926 den 17 februari. N:r 18.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1926

9

Uppläses i Umeå, Hörnefors och
Vännäs socknars kyrkor.

N:r 18.

Genom resolution den 15 januari 1926 har Kungl. Maj:t funnit skaligt®
meddela Vännäs kraftaktiebolag eller dess rättsinnehavare tillstånd att under
förbehåll av enskild rätt, dels med anslutning till bolagets fran kraftstationen
vid Harrseleforsen i Vännäs socken utgående elektriska kraftledningsnät fram—
draga elektriska högspänningsledningar från Bösta i Umeå socken till transfor—
matorstationer vid Nyland och Stugunäs i Hörnefors socken och desamma nytt—
ja till den 14 april 1957, dels ock tillsvidare intill dess annorlunda varder förord—
nat hava till anläggningen hörande lågspänningsledningar, vilka föra växel—
strom med en spanning icke vasentligt överstigande 220 volt till jord framdrag—
\na inom omrade for allmän väg under iakttagande av föreskrifterna i gällande
författningar om elektriska anläggningar ävensom förordnat, att ifrågavaran—
de högspännings— och lågspänningsledningar skola åtnjuta samma skydd, som
jämlikt 19 kap 13 och 22 $$ strafflagen tillkommer statens elektriska ledning
för belysning, för uppvärmning eller för överföring av drivkraft, vilket till ve—
derbörandes kännedom och efterrättelse härigenom kungöres.

Umeå i landskansliet den 17 februari 1926.

i

NILS G. RINGSTRAND.

Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Fridlysning |
v elektriska
ledningar.