OCR Output

1926 den 3 februari. N:ris 15—16.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

iSer. A Landskansliet 1926

rnmemencmezce

Uppläses i Burea och Skelleftea
socknars kyrkor.
N: 15; Sam—

trad
Sedan fråga uppstått om andring av den i 2 § i den for lanet den 30 juni f?ååga'fen%el_

1914 fastställda stadga för bedrivande av fiske med storryssja inom länet
omförmälda gräns för storryssjefisket utanför Skellefte älvs mynning kallas
samtliga delagare i nämnda fiskevatten att själva eller genom ombud inställa
sig vid sammanträde inför: Länsstyrelsen å tingsstället invid Skellefteå stad
den 26 innevarande februari kl. 8 em. för att i ärendet höras.

Handlingarna i ärendet finnas under tiden för delägarna tillgängliga hos
landsfiskalen i SkellefteA norra distrikt.

Upplases i kyrkorna i lanets kust—
landssocknar.
N:r 16. Enahanda.

Sedan fraga uppstatt om sadan ändring av den i 8 & i den för länet den
30 juni 1914 faststallda stadga for bedrivande av fiske med storryssja inom
lanet, att antalet varv eller maskstolpar i strömmingsstorryssjorna ej får över—
stiga 35 varv på halv meter (motsvarande 42 varv på aln); i stället för nuva—
rande 33 varv på halv meter (närmast motsvarande 39 varv på aln); kom—
mer sammanträde i ärendet att hållas dels inför Länsstyrelsen å tingsstället
invid Skellefteå stad den 26 innevarande februari kl. 8 em. dels här å lands—
kunsliet den 3 instundande mars kl. 11 fm.

! Umeå i landskansliet den 3 februari 1926.

E
T

€ . NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

1926 — Larsson & C:s Tryckeri