OCR Output

1926 den 23 januati. N:r 12.
L S

ecklesiastik indelning, må på kollegiet ankomma i anledning av den väckta frå—
gan om Risbäcks församlings utbrytning till egen kommun.

Detta får jag, på nådigste befallning meddela länsstyrelsen för vederbö—
randes underrättelse.

Stockholm den 8 januari 1926.
OLOF OLSSON.

H. Nordström.
Umeå i landskansliet den 23 januari 1926.
På Länsstyrelsens vägnar:

i Gustaf Heintz. _ Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:os Tryckeri