OCR Output

1926 den 23 januari. N:r. 12.
s3 o4

de och underhåll av Dorotea forsamlings kyrka. Ifragasattas kunde, hurruvida
ej Risbäck borde utbrytas till egen jordebokssocken. |

Sedan yttranden över detta förslag avgivits av..Dorotea församlinsg och
dess kyrkoherde, Risbäcks kapellförsamling och kapellpredikanten därsstädes
kommunalfullmäktige i Dorotea och deras ordförande, landsfiskalen i orten
och vederbörande kontraktsprost samt den 12 april 1922 av domkapitlet: i Lu—
lea och den 20 mars 1923 av länsstyrelsen i Umeå, har kammarkollegiett, som
latit genom sitt arkivkontor för lantmäteriutredningar verkställa utredninig an—
gående omfattningen av kapellförsamlingen, med eget utlåtande av den 115 de—
cember 1925 till Kungl. Maj:t överlämnat handlingarna i ärendet.

Länsstyrelsen har beträffande i ärendet väckt förslag om kapellförrsam—
lingens avskiljande till särskild borgerlig kommun uttalat, att utredninig rö—
rande de ekonomiska betingelserna for en dylik utbrytning borde verksstallas
jämlikt lagen om ordning och villkor för ändring i kommunal och ecktlesia—.
stik indelning.

Av den av kammarkollegiets arkivkontor för lantmäteriutredningar © verk—
ställda utredning framgår, att i kapellförsamlingen ingå följande jordelboks—
fastigheter, namligen: kronojordlagenheterna kronoparkerna Arksjoberget
n:r 1, Gitsfjället n:r 1, Oxfjället n:r 1 och Saxåmon n:r 1, hemmanen 27/32
mantal Avasjö n:r 1, 3/32 mantal Brännåker n:r 1, 23/64 mantal Båtas in:r 1,
11/64 mantal Båtas n:r 2, 1 /2 mantal Dabbnäs n:r 1, 35/64 mantal Harrrsjon
eller Harrsjöhöjden n:r 1, 7/24 mantal Lillånäset n:r 1; 1/2 mantal Liövsjö
n:r 1; 11/32 mantal Risbäck n:r 1, 27/64 mantal Rissjön n:r 1, 1/32 mantal
Sandvik n:r 1, 15/64 mantal Storbäck n:r 1, 9/64 mantal Subben eller Subb—
me n:r 1; +/4 mantal Söderfors n:r 1, 3/16 mantal Söderfors n:r 2 och 117/64
mantal Tvärselet n:r 1 samt ]ordlagenheterna Lövberg n:r 1, Stndsberg t:t |
och Strömnäs nir 1.

Genom nådig resolution den 26 maj 1922;fastställdes ny lö!,neregllering1
för prasterskapet i Dorotea församlings och Risbäcks kapellförsamlings; pas—
torat att träda i kraft den 1 maj 1923.

Kungl. Maj:t förordnar, att Risbäcks kapellförsamling skall från och med
den 1 januari 1927 utgöra annexförsamling inom Dorotea pastorat och förty
icke vara skyldig att for framtiden deltaga i kostnaden for byggande octh un—
derhåll av Dorotea församlings kyrka.

Tillika förordnar Kungl. Maj:t, att Risbäcks församling skall i jordlebo—
ken redovisas såsom särskild socken.

Slutligen föreskriver Kungl. Maj:t att handlingarna i ärendet jamte tiillho—
rande karta skola till kammarkollegiet for den åtgärd, som, jaimlikt
lagen den 13 juni 1919 om ordning och villkor for ändring i kommunall och