OCR Output

1926 den 23 januari. N:r 12.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens län.

Ser. A Landskansliet . 1926
a &
N:t 12. å 3 i i Risbäcks
kapellforsam—
t lings föränd—
s h s % Kia i ring till
Till allmän kännedom kungöres följande: annexför—

4 samling och
Enligt nadigt brev den 3 maj 1901 medgavs, att vissa till Risbäcks kapell— tl'lltlbrytnll([:ll%
lag räknade hemman finge bilda en särskild kapellforsamling inom Dorotea jlc>rdsåtr>sc>kls¬
pastorat med namn av Risbäcks kapellförsamling, dock att därigenom någoflsocken m. m.
rubbning—icke skedde uti de kapellaget åliggande skyldigheter till moderfor—

samlingens kyrka och prästerskap.

Genom nådigt beslut den 27 maj 1921 uppdrogs åt kammarkollegiet att,
efter vederbörandes hörande, beträffande varje då befintligt kapellag eller ka—
pellförsamling inkomma med yttrande och förslag, ej mindre huruvida och på
vilka villkor kapellaget eller kapellforsamlingen kunde forklaras for annex—
församling och i sammanhang därmed utbrytas till egen kommun eller särskild
jordebokssocken, där ej sådan utbrytning redan ägt rum, än även huruvida och
på vilka villkor den för vissa kapellag och kapellförsamlingar bestående skyl—
digheten att, jämte förpliktelsen att ensamt bygga och underhålla kapellkyr—
kan, deltaga i moderkyrkans byggnad och underhåll skulle kunna, jämväl för
det fall att sådan indelningsändring, som nyss sagts, icke komme till stånd,
upphöra eller ock utjämnas genom moderförsamlingens förpliktande att del—
taga i kapellkyrkans byggande och underhåll.

I med anledning härav avgivet tjänstememorial har vederbörande tjän—
steman hos kollegiet — under erinran att Risbäcks kapellförsamling utgjorde
eget skoldistrikt men varken egen landskommun eller särskild jordebokssoc—
ken — vidare anfört följande: Nämnda kapellförsamling byggde ensam kapell—
kyrkan samt deltoge dessutom i moderkyrkans byggnad och underhåll. Den
29 november 1908 hade Dorotea församlings kyrkostämma enhälligt förkla—
rat, att stämman icke hade något emot att kapellförsamlingen helt och hållet
befriades fran skyldigheten att deltaga i moderkyrkans byggande och under—
håll. Risbäcks kapellförsamling hade vid kyrkostämma den 6 december 1908
likaledes uttalat sig for sagda skyldighets upphorande. Med hänsyn till vad
i ärendet förekommit borde Risbäcks kapellförsamling förklaras för egen an—
nexförsamling och förty vara befriad från att deltaga i kostnaden för byggan—