OCR Output

1926 den 15 januari. N:ris 5—7:

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. A Landskansliet 1926

N:t 5.

Forfattningsenligt kungöres härmed, att nedannämnda personer, enligt Förordnade
från vederbörande domhavande hit inkomna meddelanden, förordnats att i Stämnings—
domhavandens ställe utfärda stämningar, nämligen:

Inom Umeå domsaga:

Förste notarien i domsagan, C. T. Wersäll, landsfiskalen Rich. Olsson,
Vännäs, samt landsfiskalen Arvid Skog, Sävar.

Inom Västerbottens södra domsaga:
Förste notarien i domsagan, C. G. Segerstråle.

Inom Västerbottens västra domsaga:

Vederborande landsfiskaler, envar till den häradsrätt i domsagan, inom
vars domvärjo hans tjänstgöringsdistrikt är beläget.

Inom Västerbottens mellersta domsaga:

Vederbörande landsfiskaler, envar till den häradsrätt i domsagan, inom
vars domvärjo hans tjänstgöringsdistrikt är beläget, ävensom domsagans kom—
missionär, J. A. Lindmark, till domsagans båda häradsrätter.

Inom Västerbottens norra domsaga:
E. 0. hovrattsnotarierna Birger Bjorklof, Hans Ihre och Nils Lilieqvist.

N:r 6.

Forfattningsenligt kungöres härmed, att följande personer, enligt från Förordnade
vederbörande domhavande hit inkomna meddelanden, förordnats att vara kommissio—

n Se n 2 ä 2 e; arer vid
kommissionärer vid nedannämnda domsagor, nämligen: d(?;rsarg‘gma

_ Vid Umea domsaga:
Fröken Jenny Björklund, adress tingshuset, Umeå.