OCR Output

1926 /den i :+1: ;; > N ir : 4;

äe 3 —
:

så — s"~% . t ro ge —9
# Åg" f
se

» sa #;,_,Åf.y_å é;å..- w4 k ;_!' &

kopiug meti ågém kömmunafförvältsing inont två Hagaroäh*annöf"gtåaå?l of
fyra dagar, efter det barnet avlidit eller bortlämnats. Vid anmälan att forster—
barn överlämnats till annan, skall tillika gp.gg-iyagmp«ggmamn och adresss:

Bestämmelserna härovan, vilka skola lända till efterrättelse från och med
den 1 januari 1926, äga icke tillämpning å barn, födda före den 1 januari 11919,
gåvida icke barnavardsnamnd:ellér desssordforande annorlunda beslutat.

Magistrater och landsfiskaler anmodas ansla denna kungorelse pa laandet
i det rum, dar kommunalstamma vanligen halles, samt i stad i stadstfullmiakti—
ges sessionsrum eller det rum, dar allman radstuga halies.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Héintz. $ Elis Almgren.

Umeå: 1926 — Larsson & C:s Tryckeri;