OCR Output

1926 den ' d:4::januari.: + N

LANSKUNGORELSER

Vasterb ottens lan._

S?r.,A.‘ whr ,Landskanshet sist 1926

Upplases i lanets kyrkor.

N:f 4. Barnafostra—
å h i å äga % res anmal—
Till allmän kinnedom kungores foljande: ningsskyldig—

het m. m.

Enligt lagen om samhällets barnavård den 6 juni 1924 (n:r 361) åligger
det, med nedan nämnda undantag, den, som i fosterhem mottagit fosterbarn
(barn under sexton år, som med ersättning fostras hos annan än föräldrarna
eller särskilt forordnad formyndare, vilken har vårdnaden om barnet) och, da
fråga är om anstalt, dennas föreståndare, (barnafostrare) följande anmäl—
ningsskyldighet m. m.

1. Om mottagandet av fosterbarn åligger det barnafostraren att göra
anmälan hos barnavårdsnämnden.

Anmälan skall göras i stad eller köping med egen kommunalförvaltning
inom två dagar och annorstädes inom åtta dagar efter fosterbarnets motta—
gande samt innefatta uppgift om

a) barnafostrarens namn och adress avensom, da barnet mottaglts 1
barnhem, dettas benamning samt

b) dens namn och adress, som överlämnat barnet.

Vid eller inom den tid, nämnden förelägger, skall företes utdrag
av fodelse— och dopbok eller åldersbetyg rörande barnet samt lämnas redo—
görelse för de villkor, under vilka barnet mottagits, och de förhållanden i
övrigt, som hava betydelse för bedömande av fosterhemmets eller barnhem—
mets lämplighet..

Anmälan kan goras skriftligen eller muntligen och må ske, utom hos
nämnden, även hos nämndens ordförande eller annan ledamot av nämnden el—
ler den, som nämnden kan hava utsett att mottaga sådan anmälan.

2. Då fosterhem eller barnhem flyttas till annan lägenhet inom kommu —
nen, åligger det barnafostraren att därom göra anmälan hos barnavårdsnämn—
den inom den tid, som härovan sägs.

3. Flyttas fosterhem eller barnhem till annan kommun, är barnafostra—
ren skyldig att hos dess nämnd göra anmälan i enlighet med vad i punkt
1 sägs.

Parnafostraren skall dessutom före avflyttningen göra anmälan därom
hos barnavårdsnämnden i avflyttningskommunen med uppgift om den kom—
mun, tili vilken flyttning kommer att äga rum.

4. Har fosterbarn avlidit eller har barnafostraren lamnat detsamina
fran sig, skall han hos barnavårdsnämnden göra anmälan därom, i stad eller