OCR Output

1926 den 9 januari. N:ris 2—3.

LANSKUNGORELSER.

|
i
i

Västerbottens lan.

l
] Ser. A. Landskansliet 1926

|
W Ner 2.
Örfattningsenli iggöres följ Norrbygdens
Forfattningsenligt offentliggores foljande Toie
se stols kgnslis
Ku ngO relse. öppeåhallan¬
C.

Norrbygdens Vattendomstols kansli med adress Västra Radhusgatan 5,
Umeå, hålles varje helgfri dag kl. 10,30 fm.—1 em. (Rt. 688). Vatten—
rattsdomaren är tillgänglig för samtal medelst telefon säkrast kl. 11 fm.—
12 m. (Rt. 794).

Umeå den 28 december 1925.

VATTENRATTSDOMAREN.
N:r 3.
Författningsenligt offentliggöres följande Mellanbyg—
dens Vatten—
se domstols
Kungorelse. kanslis öp—
pethållande.

Mellanbygdens Vattendomstols kansli, befintligt harstades i Fredsgatan
2, halles varje helgfri dag kl. 11—1.

Vattenrattsdomaren är tillgänglig för samtal medelst telefon (n:r 2113)
säkrast kl. 11 fm.—12 m.

Sundsvall den 2 januari 1926.
Av vattenrattsdomareambetet

CARL EM. BENGTSSON.

& 8 3 » ) .
Umeå i landskansliet den 9 januari 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tiyckeri