OCR Output

' 1926 den 2 januari. N:r 1.
s 19 2

mat avlamna prastbetyg och intyg fran vederborande sjomanshusombudsman
eller sjöfartsbok samt till följd därav icke kunnat emottagas, är förfallen till
böter, för varje gång tio kronor;

a tt å sjömanshus inskriven värnpliktig skall vid inställelsen till inskriv—
ning medföra sjöfartsbok;

a tt värnpliktig, som vid tiden för inskrivningsförrättningen är inmönst—
rad till sjofart, är befriad från personlig inställelse;

att uppskov till n å stfö 1ja n d e åt med f ö r st a
tjän stg ö ring eller tjänstgöring i en följd kan, förutom under här ovan
angivna omständigheter, vid inskrivningen medgivas:

a) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som enligt intyg från sjömans—
husombudsmannen är förhyrd för längre utrikes resa å handelsfartyg och
som till följd därav icke utan väsentlig olägenhet kan, så länge resan fortva—
rar, inställa sig;

b) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som gor sannolikt, att han inom
ett ar efter inskrivningen kommer att söka inträde i sjökaptens—, styrmans—,
förste maskinist— eller andre maskinistklass vid navigationsskola; '

s amt att ansökningar med därtill hörande handlingar som enligt
denna kungörelse skola av de värnpliktiga företes eller inlämnas vid inskriv—
ningsförrättning, kunna även insändas till sjörullföringsbefälhavaren eller sjö—
manshusombudsmannen.

Vederbörande krono— och polisbetjänte hava att dels vid inskrivnings—
förrättningarna iakttaga foreskrifterna i 25, 27, 31 och 48 $$ inskrivnings—
forordningen, i vad dem rörer, och ombesörja att lämpliga lokaler, i allmän—
het tre storre rum, dar sadant erfordras, hallas vid forrattningarna tillgangliga,
behörigen uppvärmda, dels ock kraftigt beivra de oordningar, som tilläventyrs
begås av de värnpliktiga vid inskrivningsförrättningarna samt under marschen
dit och därifrån. l

Umeå i landskansliet den 2 januari 1926.
NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1926 — Larsson & C:os Tryckeri