OCR Output

1926 den 2 januari. N:r 1.
>> (B —

som salunda insandes, angives noggrant den varnpliktiges fullstandiga namn,
födelsetid, kyrkobokföringsort och postadress.

Till inskrivningsförrättning kallad värnpliktig, för vilken avståndet mel—
lan hemvistet inom kyrkobokföringsorten och stället där inskrivningsförrätt—
ningen äger rum, Overstiger tva nymil, är berättigad att för fram— och åter—
resan mellan dessa orter uppbära viss gottgörelse, och skall han därom vid
förrättningen göra framställning.

B. Sjömanshusen.

Inskrivning 'av de till Umeå och Skellefteå sjömanshus hörande värn—
pliktige kommer att innevarande år förrättas:

for Umea sjomanshus

2

Onsdagen den 24 februari kl. 10 fm. å sjömanshuset i Umeå.

for Skelleftea sjömanshus
Lordagen den 20 februari kl. 10 fm. å rådhuset i Skellefteå.

För inskrivningsförrättningarna för sjömanshus gäller i tillämpliga de—
lar vad här ovan tillkännagivits beträffande inskrivningsförrättning inom
rullföringsområde, med iakttagande av:

a tt inskrivning av värnpliktig, som är inskriven å sjömanshus, sker vid
inskrivningsförrättning för det sjömanshus, han tillhör,

a tt sådan värnpliktig dock är berättigad att undergå inskrivning vid
inskrivningsförrättning för annat sjömanshus, i vilket fall det åligger honom
att utan kallelse själv anmäla sig hos dess inskrivningsnämnd och därvid,
avlämna prästbetyg och av vederbörande sjömanshusombudsman utfärdat in—
tyg, innehållande samma uppgifter, som enligt $ 41 mom. 3 skola vara inför—
da i inskrivningslista, ävensom uppgift om sjötid eller, om intyg icke kunnat
anskaffas, uppvisa sjöfartsbok;

a tt värnpliktig, som enligt föregående punkt inställt sig vid inskriv—
ningsförrättning för annat sjömanshus, än det han tillhör, men därvid försum—