OCR Output

1926 den 2 januari. N:r 1.
X _ 25 1T5 ..

skal, som angives under b) ovan, föreligger, om behovet är föranlett av stu—
| dier, av rektor eller föreståndare för läroanstalt eller ledare för utbildnings—

kurs, och eljest av präst i församlingen jämte å landet kommunalnämndens
ordförande och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande (i Stockholm fattlg—
vårdsinspektören, i Göteborg fattigvårdsdirektören).

$ Uppskov med tjänstgöring innebär, att tjänstgöringen skall tullgoras med
de värnpliktiga, som inskrivås nästföljande år.

Övriga bestämmelser.

Den, som idkar studier vid någon statens högskola eller därmed jämför—
lig läroanstalt, skall förete intyg därom; den, som ämnar idka studier, som —
nu nämnts, skall avgiva skriftlig förklaring härom (för omyndig bekräftad av
malsman).

Den, som unskar genomgå utbildning till officer vid hären, skall förete av
vederbörande truppforbandschef utfardat intyg, att han efter stadgade kom—
petensprov kommer att antagas till officersaspirant.

Den, som innehaft fast anstallning vid krigsmakten, skall forete alla ho—
nom tillhöriga handlingar, som röra nämnda anställning.

Den, som på grund av religiös övertygelse eller av annan jämförlig or—
sak hyser allvarliga samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring i den
ordning, värnpliktslagen föreskriver, kan erhålla tillstånd att fullgöra tjänst—
göringen antingen vid krigsmakten utan att övas i vapens bruk eller bära va—
pen eller ammunition, eller genom att utföra civilt arbete för statens räkning.
I förra fallet skall tjänstgöringstiden ökas med nittio i senare fallet med ett—
hundratjugu dagar. Ansökan om tillstånd att fullgöra tjänstgöringen på här
nämnt sätt inlämnas till inskrivningsnämnden och skall åtföljas av intyg, som
angivas i $ i mom. 2 och 3 av förordningen angående tillämpning av lagen
om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring.

Värnpliktig, som har sitt hemvist i utlandet (d. v. s. icke är kyrkobokförd i
Sverige); må anmäla sig för inskrivning (personligen eller genom skriftlig an—
sökan) hos inskrivningsnämnden för det rullföringsområde, han själv önskar.
— Han skall därvid förete bevis om ålder samt med intyg styrka, att han är
svensk medborgare, ävensom, vid skriftlig ansökan, insända läkarbetyg, styr—
kande att han är vapenfor, samt angivande kroppslangd, brostvidd och
kroppsvikt. %

Inskriven värnpliktig, som önskar frikallelse från värnpliktens vidare
fullgörande eller annan ändring i sina värnpliktsförhållanden, må till inskriv—
ningsnämnd därom insända ansökan eller inställa sig vid inskrivningsförrätt—
ning för att få sitt ärende prövat.

Ansokningar med därtill hörande handlingar, som enligt denna kungörel—
| se skola av de värnpliktiga företes eller inlämnas vid inskrivningsförrättning,
— kunna även insändas till rullföringsbefälhavaren för att genom hans försorg
överlämnas till inskrivningsnämnden; skolande de vara till rullföringsbefäl—
havaren inkomna före inskrivningsnämndens första sammanträde. 1 ansökan,