OCR Output

1926—cden 2 . januari — N:t 1.
s 4 ——

vasentligen beroende av hans arbete; har sådan för sitt uppehälle av den
värnpliktiges arbete väsentligen beroende anhörig av den värnpliktige erhål—
lit försörjning alltifrån början av närmast föregående kalenderår eller, där
behovet av försörjning uppstått senare, alltifrån behovets uppkomst, skall den
värnpliktige även i det fall, att han icke ar den ende arbetsfore sonen, sonso—
nen, dottersonen, fostersonen eller brodern, befrias från värnpliktstjänstgö—
ringen under fredstid, därest han är den ende, som, savitt veterligt är, kan
lämna nodigt forsorjningsbidrag;

d) . utlandsk man, som forvarvat svensk medborgarrätt och : under
aret narmast efter det han forvarvat namnda ratt fyller minst tjugusex år;

e) . den, som från riket avtflyttat och därefter återinflyttat hit, dock under
villkor;

att han under det år, han återinflyttat, fyllt minst tjugusex år, och

att minst sju år förflutit fran avilyttaingen till återinflyttningen, häri så—
ledes icke inberäknad den tid, som vistelsen i riket varat, innan förlorad
svensk medborgarrätt återförvärvats;

t) den, som i utlandet gjort militärtjänst under längre tid än den, som
är föreskriven i värnpliktslagen för värnpliktiga uttagna till linjetjänst; samt

g) den, som tillhor den nomadiserande lappbefolkningen.

Förhållande, som kan foranleda befrielse enligt b)—f) skall styrkas:

1) da skal enligt b) eller c) foreligger, med intyg enligt exempel i in—
skrivningsförordningen av präst i församlingen jamte å landet kommunal—
nämndens ordförande och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande (i Stock—
holm. fattigvardsinspektoren, i Goteborg fattigvardsdirektoren) samt
_ _ 2) da annat skal föreligger, med de handlingar eller intyg, sokanden
kan forete.

All befrielse ar beroende pa inskrivningsnamndens provning.

Uppskov med inskrivning eller tjänstgöring.

Uppskov med inskrivning kan av inskrivningsnämnden meddelas på
grund av försenad kroppsutveckling eller tillfällig sjukdom, och sker detta i
förekommande fall utan den värnpliktiges ansökan.

Uppskov med påbörjandet av första tjänstgöringen eller tjänstgöring i en
följd kan av inskrivningsnämnden på ansökan medgivas:

a) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast e—
gendom eller själv driver honom tillhörig handels—, fabriks— eller annan indu—
striell rörelse och av en eller annan anledning icke varit i tillfälle att på lämp—
ligt sätt ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den tid, han
för sin militära tjänstgöring skulle bliva frånvarande; samt

— b) — varnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs beviljande,
såsom att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fort—
skriden lärokurs eller eljest bereda honom eller av hans arbete beroende nära
anhöriga väsentliga svårigheter eller olägenheter.

Behovet av uppskov skall styrkas med intyg, då skäl, som angives un—
—der a) ovan, föreligger, av två väl kända och trovärdiga personer, samt, då