OCR Output

1926 den 2 januari. N:t 1.
2 08 ..

c) som tillhör den nomadiserande lappbefolkningen; samt
d) — den, som med intyg styrker sig hava laga forfaill for uteblivande.

Pafoljd vid forsummelser.

Värnpliktig, som utan laga forfall utebliver fran inskrivningsforrattning,
ar, dar han icke oaktat sin franvaro blivit inskriven eller frikallad från värn—
pliktens fullgorande, forfallen till boter, forsta året femton kronor och varje
år, han ånyo beträdes därmed, femtio kronor, samt är underkastad äventyr
att bliva på egen bekostnad hämtad till inskrivningsförrättning, vilket jämväl
gäller den, som har laga förfall för uteblivande, men underlåter att därom gö—
ta anmalan. .. .

Värnpliktig, som installer sig till inskrivning a annan ort in den, dar
han ar kyrkobokförd, och därvid försummar avlämna prästbetyg samt till följd
därav icke kan mottagas, är förfallen till böter, för varje gång tio kronor.

8

Laga forfall.

Sasom laga forfall for uteblivande från inskrivningsförrättning anses, om
man är sjuk, eller om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller fa—
ren, eller om man sitter i häkte. Inskrivningsnämnden äger dock att, da andra
än nu sagda förfall förebäras, pröva, huruvida de äro av den vikt, att de må
gälla såsom laga förfall. ;

Sjukdom skall, för att anses såsom laga förfall, styrkas med behörig lä—
kares intyg, vilket den värnpliktige ar skyldig sjalv anskaffa. Kan han ej skaffa
läkarbetyg, vare honom tillatet att styrka forfallet med intyg av statens am—
bets— eller tjänsternan eller av präst i församlingen eller av ordföranden i kom —
munalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller
av ledamot i häradsnämnden.

Befrielse från värnpliktstjänstgöringen under fredstid.

Från värnpliktstjänstgöringen under fredstid befrias:

a) den, som utan att vara oduglig till krigstjänst likväl är icke va—
penför ;

b) som vid den tidpunkt, då han enligt värnpliktslagen är skyldig
inställa sig till inskrivning — d. v. s. ordinarie inskrivningsförrättning det år,
nan fyller tjugu år — har hustru eller barn, som äro för sitt uppehälle väsent—
ligen beroende av hans arbete;

c) ende arbetsföre sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslös eller
vanför fader, farfader, mortader eller till änka, frånskild eller övergiven hustru
clier ogift kvinna, ende arbetsfore fostersonen till orkeslös eller vanför foster—
lader eller till fostermoder eller ende arbetsfore brodern till ett eller flera min—
derariga eller vanföra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar,
{ar— eller morföräldrar eller fosterföräldrar, eller syskon äro för sitt uppehälle