OCR Output

1926 den 2 januari. : Nir 1.
22 1Q 2.

Inskrivning före inträdet i värnpliktsåldern.

Yngling, som under året fyller aderton eller nitton år, må anmäla sig till
inskrivning, därest han

antingen

avlagt studentexamen eller blivit flyttad till gymnasiets fjärde ring vid
allmänt läroverk eller besitter daremot svarande kunskapsmatt (se inskriv— ;
ningsforordningen § 2 mom. 2),

eller '

önskar uttagas for utbildning till plutonchef eller motsvarande be—
fattning,

eller

önskar uttagas för utbildning till underbefal eller fackman vid infante—
riet, trängtrupperna eller intendenturtrupperna eller i särskild tjänst vid Norr—
bottens regemente.

Ovan namnd yngling skall till inskrivningsforrattningen medfora och av—
lämna prästbetyg samt av vederbörande målsman utfärdat tillståndsbevis för
inskrivning. Den, som önskar uttagas för utbildning till plutonchet eller mot—
svarande befattning, skall därjämte medföra och avlämna av rektor eller fö—
reståndare för undervisningsanstalt utfärdat intyg om avlagd realskolexa—
men eller om genomgången utbildningskurs, som kan anses likställd med så—
dan examen, ävensom intyg om att han besitter förutsättning for utbildning till
plutonchef eller motsvarande befattning.

Inskrivning utan personlig inställelse.

Nedanstaende varnpliktiga kunna efter skriftlig ansokan till inskrivnings—
namnden provas for inskrivning utan personlig installelse:

a) den, som visar sig hava laga forfall for uteblivandet och med av
läkare, foretradesms militarlakare, utfardat intyg, som bland annat skall an—
giva kroppslangd, brostvidd och kroppsvikt, styrker, att han är vapenför;

b) den, som har anställning utomlands eller uppehåller sig därstädes
för idkande av studier eller för utbildning i sitt yrke, och med intyg visar an—
ledningen till vistelsen utomlands samt med lakarintyg, som nämnes under
a) ovan, styrker, att han är vapenför.

Intyg skall, därest det utfärdats av utländsk person, vara forsett med på—
teckning av tjänsteman vid svensk beskickning eller svensk konsul eller av
utländsk ämbetsmyndighet, styrkande intygsgivarens behörighet att utfärda
intyget.

Befriade fran installelse till inskrivningsförrättning äro:

a) — den, som är inskriven å sjömanshus;

b) den, som är fast anstalld vid krlgsmakten' eller vid lots— och fyr—
staten;