OCR Output

1926 den 2 januari. N:r 1.

sa K J —

liden, Udden, Vikborg och A—

sen — samt av Skellefteå södra

landsfiskalsdistrikt byarna An—

dersberg, Berget, Bergliden,

Bjurfors, Borup, Fallet, Finn—
| fors, Fått, Grannäs, Grönliden,
| Holmselet, Högsliden, Kars—
| 'träsk, Krangfors, Krångnäs,
| Lidberget, Loberget, Myrliden,

Nyfors, Nygård, Nyliden väst—
| ra, Orrtrask, Plan, Rismyrli—
\__den, Röjnoret, Slut, Storber— flsc |
|_ get, Svartliden, Sörträsk och, | |
i .. ‘Mars) 15 10 fm.

Skollokalen vid Bas—å
'tuträsks järnvägssta— | Granskning och justering av 16 10 fm
| tion | handlingar och protokoll . . . E X 147 10 fm:

Installelseskyldiga aro:

Värnpliktiga, som under 1926 fylla tjugu åär och ej förut undergått in—
skrivning, samt de äldre värnpliktiga, som vid föregående inskrivningsförrätt—
ning bort vara tillstädes, men uteblivit och icke oaktat sin frånvaro blivit in—
skrivna eller frikallade, eller erhållit uppskov med inskrivning eller i övrigt
äro inskrivningsskyldiga.

Inskrivningsskyldig värnpliktig, som sökt eller undfått tillstånd att av—
flytta från riket, men fortfarande vistas inom landet, är jämväl skyldig att in—
ställa sig.

Den, som vunnit svenskt medborgarskap och befinner sig i värnpliktsål—
dern är inställelseskyldig, för såvitt icke hans värnpliktsftörhållanden förut bli—
vit prövade av svensk inskrivningsmyndighet.

Inskrivningsskyldig åligger att vid den för förrättningens början utsatta
tiden inställa sig vid förrättningen för den församling, där han är kyrkobok—
förd.

Värnpliktig, som vistas å annan ort än kyrkobokföringsorten, må utan
kallelse inställa sig å närmast vistelseorten belägna förrättningsställe och
© skall därvid, vid äventyr att eljest bliva bötfälld, medföra och avlämna präst—
betyg.