OCR Output

|

|
1
|
|
|
1
|
1
1

|

1926 den 2 januari. N:r 1.

A ig C

4h

|
Ordenshuset i Umeå |Umeå stad, kvarter och stadsde—l
lar 6 s ter om Radhusespla¬

‘Ovriga delar av Umea stad samti
främmande rullföringsområden

Hörnefors skolhus 'De delar av Hörnefors socken,
som tillhora Umea landsfis—
kalsdistrikt . .. . — .. . .. .

De delar av Hörnefors socken,
som _ tillhora _ Nordmalings

landsfiskalsdistrikt . .
Kommunalhuset i |Av Nordmalings socken de sam—
Nordmalings munici— hällen och byar, som ligga
palsamhälle '| väster om Leduån, och vil—

ka icke inställa sig i Nyåker. {
?Av Nordmalings socken de sam—
hällen och byar, som ligga
6 ster om Leduån, och vilkal
icke inställa sig i Nyåker . .. .

39

Tingshuset i NyakerAv Nordmalings socken de sam—{
hällen och byar som ligga
norr om järnvägen samt mvnd’
och pa lamphgt avstand soder:
om farmvagen .. . ......... |

Folkskolan i BjurholmiBjurholms socken ö ster omå

Ofe Aly . X l e d tl p t ve

3 Bjurholms socken v ä ster om‘
[‘ "Ofe" älv ! 00202 1 ie 1e h

| |

Skolhuset i Örträsk !Örträsks . ; . . +. + |
|

— Viska skolhus [Fredrika sacken .. .. .. s. .. |

10

14

13

16

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.