OCR Output

1926 den 2 januari. N: on

LÄNSKUNGÖRELSER.

| Västerbottens län.

Ser. Å Landskansliet 1926

| Sr VER FESTENS NN RNRNESRAARAASRROARRRRASNORSSUANSNANANRNRASININNNNRNIRASSNSIANANNNIRNRIRRIRNRNRNAAN
Uppläses i länets kyrkor minst två sön¬
dagar i januari månad.
Nipil: Inskrivning
; av värnplik¬

KUNGÖRELSE i

om inskrivning av värnpliktiga i Västerbottens län år 1926.

Jämlikt värnpliktslagen den 12 juni 1925 och inskrivningsförordningen
den 23 december 1925 kommer inskrivning av de till rullföringsområdena
n:ris 69, 70 och 71 samt Umeå och Skellefteå sjömanshust) inom Västerbot¬
| tens län hörande värnpliktiga, vilka äro skyldiga att år 1926 undergå inskriv¬
|

ning, att förrättas å nedannämnda tider och ställen, nämligen:

Å Jullövngsomräden.

al | I Inskriv- IL äkarbesikt

Sammanträdesställe = | Inskrivningsskyldiga från | nings- | ning samma
| Imånad/ dag OaR
1 | 2 (EA a

Umeå södra rullföringsområde n:r 69.

Godtemplarhuset i Den del av Holmsunds landsfis-| |
Grisbacka | kalsdistrikt, som omfattar by- |
| arna Yttertavle, Innertavle, A¬
| numark, Ersmark, Fällforsån, |
Gärdsjöbäck, Bäcksjön, Bert- |
| tjärn, Hammarkulla, Nyda- |
| la, - Ytterhiske, -Grisbacka, |
| Grubbe, Kyrkobordet, Bagg- |
| böle, Västerhiske och Koddis Febr.| 10 10 fm.

5 Den del av Holmsunds landsfis¬
kalsdistrikt, som omfattar by- |
| arna, Brännland, Norrfors,

") Rörande sjömanshusen se slutet av denna kungörelse under B.