OCR Output

1927 den 31 december. N:r 199.
es 18

av statsbidraget till naturaväghållarna icke utbetalats och borde alltså införas
som kontant i vägkassan. 1 övrigt hade revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet
för räkenskapsåret. s

Eiter överläggning beslöts :
»att räkenskapsföraren skulle återbära å verifikat 3 felförda kronor 35 :—;

att kronor 202 :58 öre som icke uttagits av naturahållarna före arsskiftet,
skulle införas i räkenskaperna och utbetalningen verifieras till nästa års re—
vision, enligt förteckning i revisionsberättelsen. Dessjämte beslöts bevilja
vägstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

$ 4.
Föredrogs och godkändes av vägstyrelsen uppgjort förslag till utgiftsstat
för år 1928.

§ 9.
Beslots att hemmansägaren Johan M. Berglund och schaktmästaren O.
Persson skulle justera dagens protokoll.

Tärna som ovan.
Ernst Johansson,
ordförande

Justeringen upplast i Tärna kyrka den 11 september 1927 av J. Naesehus.
Rätt utdraget betygar :

Ernst Johansson.

_ F Ö R S L A G
till utgifts— och inkomststat för Tärna sockens väghållningsdistrikt för 1928.

Utgifter :

Vintervaghalining . .. : .. ... .. .. | .. 0 1, ( / —a — 2,600 : ——
Sommarvägunderhållet —.. .. . .. . . .. .. .. .. . . 10,441 : 62 i
Proar, trummor'oclh släntras . .. : .. . . . .. .. .. .. 1,089: 58— 11,.531 :20
Arvode till ordföranden, vägstyrelsens resor och vagsynekost—

nader, förslagsvis . ... ... .l ues se e e en en ceb ds 700 : —
Avbetalning 3 skulder .. . > — . .. .; .. .: . 1,000 : —
Avbetaluipg—å fåutor. . . — — — — .L — ps as > & l 200:;— _
Anslag till förbättring av väg från kajen vid Övre Uman till lands—

p e e e ie y l t t e e e k 50:—
Vagfyrktalslangd samt oförutsedda utgifter — ”. . _.— _. — .. 000. 247 : 41

Summa kronor . 16,328:61