OCR Output

1927 den 31 december. N:r 199.

Se me
Avbetalning ämtor =3 ; 44 : 2 . , ( .9 )4 [ ec . 2 oA : ue . 3 12917
Revisorernas och ordförandens arvode . 120 :4
Diverse utgifter...f1 41. —@2 M 33 0 .. 1i9 1Z ) N: 1 :+ 121 :—
Rassabefialining tilL; 1927 : . 2 P ss us ei g k l i V c voa 2,101 :67
Utestaende :
aveet@G20—are=—trodskovagfag nimg 203 : —
» 1921 4 PPT2 er La A . 150
T 54922 — X d e — ee a kk — e E 1 123:75
20 j 1924 ; 13:0 01 35 10 — A9 v ka — T ipeT $ 50_0f—f— 982 :75
Vägkassans skuld av år 1921 . ”. .. — — 2,200:—
vagkassans skuld av ‘atr 1922 _. . _, F. .. — 3,2001=——— 3400 : —
Summa kronor

Räkenskaperna äro av oss revisorer denna dag granskade och hava vi

funnit att räkenskapsföraren å

verifikat n:r 3 utbetalat 50:— kronor, men

bland utgifterna avfört endast 15:— kronor, en frånräkning sålunda av 35:—
kronor; och att en del belopp av statsbidraget till naturaväghållare icke ut—
betalts, ehuru hela belopet å den upprättade längden 2,556 kronor 67 öre
avförts i utgifterna, nämligen till (förteckning) — — — — — — — — — —
summa kr. 202 :58
anmärkes till återbetalning och införes såsom kontant i kassan.

Verifikat å utgifterna i övrigt finnas.

Efter rättelse t:llstyrkes ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Varningssignalerna äro icke omplacerade.

Tärna den 26 augusti 1927.
C. 0. Lindmark. J. M. Bergiund.

K. J. Lundberg.
Landsfiskal.

Ratt avskrivet betygar:
Ernst Johansson.

Revisorer:

Utdrag ur protökoll hållet vid ordinarie
vägstämma med väghållningsskyldiga i Tär—
na sockens väghållningsdistrikt i Tärna den

28 augusti 1927.
Sjde

Föredrogs revisorernas berättelse över verkställd granskning av Tärna
vägkassas räkenskaper för år 1926. Revisorerna hade anmärkt att kassören
frånräknat sig 35:— kronor å ver. 3, samt att ett belopp a kronor 202:58 Gre