OCR Output

& y 1927 den 31 december. N:r 199.
e &

av statsbidraget till naturaväghållarna icke utbetalats och borde alltså införas
som kontant i vägkassan. 1 övrigt hade revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Efter överläggning beslöts :

att räkenskapsföraren skulle återbära å verifikat 3 felförda kronor 35 :—;

att kronor 202 :58 öre som icke uttagits av naturahållarna före årsskiftet,
skulle införas i räkenskaperna och utbetalningen verifieras till nästa års re—
vision, enligt förteckning i revisionsberättelsen. Dessjämte beslöts bevilja
vägstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

| : § 4.

Föredrogs och godkändes av vägstyrelsen uppgjort förslag till utgiftsstat
för år 1928.

i

§ 9.

Beslots att hemmansägaren Johan M. Berglund och schaktmästaren O.
Persson skulle justera dagens protokoll.

Tärna som ovan.
Ernst Johansson,
ordförande.

Justeringen uppläst i Tärna kyrka den 11 september 1927 av J. Naselius.
Rätt utdraget betygar :

Ernst Johansson.

1 l F Ö RS L A G
till utgifts— och inkomststat för Tärna sockens väghållningsdistrikt för 1928.

f Utgifter :
Vintetväghållning. . .. ......... . . — ..— . .. ;. .> — — ni n dd e 2,600 : —
| Sommätvägundethållet .. . ..:. .. .. .. .. .. .. .....'. 10,441 : 62
F Broar, och släntras .. .. . . .. — . .]. — .5 1,089:58 115531 :20
' Arvode till ordföranden, vägstyrelsens resor och vägsynekost—
| nader, forslagsyvis. ;. .« + ) .ls 1 hk es on v SN T 700 :—
Avbetalhing å skulder .. .. .. .. . . . .. .; . 1,000: —
| Avbetalfing *å räuter ;. .. .. — — .. . 14113 025 k ZOO:f 1,200 : ———
' Anslag till förbättring av väg från kajen vid Ovre Uman till lands—
— vagen ..; . .. ... .. n . v ve v t o e e t is 50: —
f Vägfyrktalslängd samt oförutsedda utgifter . .. .. .>. 104 247 : 41

‘ Summa kronor 16,328:61