OCR Output

1927 den 31 december. N:r 199.

fsl

Avbetalning. å rämtör — . 4, — . >> . 2 . — ; %& # 4. uo. .8 129917

Revisorernas och ordförandens arvode . . .. ........ 120:—

Diverse utgifter—...fi 10A 12 72 1 :— 121 :—

Kassabehalining till . 1927 :: .c —. .. .. ....../..i; .. 2,101 : 67
Utestående :

av 1920 års tredskoväglagningsmedel ........... 203 : —

1 1921 ;; 9: — ¢ sns ol : 156 :—

; ”1922 ,, 910 s. — a k —9 05 45 123 :75

12 1924 — D:0. ; ;. pki 5 k 500: — 982 : 75

Vagkassans skuld—av år 1921 .. .. .. . .. .. ..;...... fr p gse MN —

Vägkassans skuld av år 1922 .. . . .. ; ... .. . .. [3,200:— * 5,400:— |

Summa kronor 18,012:06 |

Räkenskaperna äro av oss revisorer denna dag granskade och hava vi
funnit att räkenskapsföraren å verifikat n:r 3 utbetalat 50:— kronor, men
bland utgifterna avfört endast 15:— kronor, en frånräkning sålunda av 35 : —
kronor; och att en del belopp av statsbidraget till naturaväghållare icke ut—
betalts, ehuru hela belopet å den upprättade längden 2,556 kronor 67 öre
avförts i utgifterna, nämligen till (förteckning) — — — — — — — — — —

kr. 202 . 58
anmärkes till återbetalning och införes såsom kontant i kassan.

Verifikat å utgifterna i övrigt finnas.

Efter rättelse tillstyrkes ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Varningssignalerna äro icke omplacerade.

Tärna den 26 augusti 1927.

K. J. Lundberg. C. 0. Lindmark. J. M. Bergiund.
Landsfiskal.
§ Revisorer.

Ratt avskrivet betygar:
Ernst Johansson.

Utdrag ur protokoll hållet vid ordinarie
vägstämma med väghållningsskyldiga i Tär—
na sockens väghållningsdistrikt i Tärna den
28 augusti 1927.

$ 1.

Z:Å*r_i_ Föredrogs revisorernas berättelse över verkställd granskning av Tärna
% vägkassas räkenskaper för år 1926. Revisorerna hade anmärkt att kassören
frånräknat sig 35:— kronor å ver. 3, samt att ett belopp å kronor 202:58 öre