OCR Output

1927 den 31 december. N:r 199.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Tärna sockens kyrka.

N:r 199.

ä £ . Ss Revisionsbe—
På begäran intages följande r;tzååe Zc;
REVISIONSBERATTELSE försläg pul
stat for Tar—
över verkställd granskning av Tärna vägkassas räkenskaper for ar 1926. na sockens
vägkassa.
___ Inkomster :
Uppbördsmedel för år 1926 —... . .. .. .. .. . ... 7,470 : —
Bötesihedel .. . .. ii . — .:a — 9gg siun 20:>—
Statsbidrag för sommarvägunderhållet . .......... 3,939;31 1 1,429:31
Influtna 1925 forskotterade tredskoväglagningsmedel . . . . . . . . . . © 200 : —
Utestående :
av, 1920 års tredskoväglagningsmedel .. ... .. :.. . 203 : —
+ ”2921 ) D:09 — — — _. %. ;. + % > 156: —
> ”1922 3, 13:0 .. _ — — . esy .. 123:75
, 1924 .. B t — — r a NN P i i od e e 0 5(7)07:”—— 982 :75
Vagkassams ‘skuld—av ar 1921 2,200 : —
Vägkassans—skuld av år 1924 . .. ___ :.:.z .. 3,200:— — 5,400: —

Summa kronor— 18,012:06

Utgifter :

Vagdistriktets andel i ödebygdsvägen Västansjö—

JoeSsjiÖ:: + ii is ik v 11 — 7 o uk t .t io ; . 2,500 : ——
Vinterväghållning jämte stickning å sjön Ovre Uman _ 2,796:78
Vägkassans underhåll å indelade vägar .......... 465 : 75
D;0;; «D: 0.A oindelade vagar _. . .. . . .; .. .. 523:75 _ 6,286:28
Utdelat statsbidrag till in naturahållare . ......... 2;,556 : 67
Riksförsäkringsanstalten : ptemier .... . .. .. .. .. . 2,550;:40
Anslag till Övre Umans trafikförening . .. .. .... . .. 50 :—

Undersökningskostnader för ödebygdsvägar. .. .. . . '7 —381:79 431 :79