OCR Output

1927 den 31 december, N:r 198.
er —# — —

Är 1927 den 21 augusti blev uti ordinarie vägstämma denna inkomst och
utgiftsstat föredragen och utan ändring godkänd samt däri upptagen vägskatt
beslutad till utdebitering på de till utgörande därav skyldige, betyga:

Ejnar Holm.
Ordforande.

Ratt avskrivet betygar.
Ejnar Holm.
— Därjämte tillkännagives, att berörda inkomst— och utgiftsstat med därtill

hörande handlingar finnes för de väghållningsskyldige hos vägstyrelsens ord—
förande tillgänglig.

Umeå i landskansliet den 31 december 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

UmeA 1928 — Larsson & C:os Tryckeri