OCR Output

1927 den 14 mars. N:r 41.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1927

Upplases i Dorotea sockens kyrka.

N:ir 41.

Hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande har Kramfors Aktiebolag OChInterimsflott—
Björknäs Nya Sågverks Aktiebolag anhållit om tillstand till interimsflottningning i Korp—
instundande vår i Korpån inom Dorotea socken. ån.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, harigenom
förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i Dorotea
sockens kyrka upplast, hit inkomma med yttrande i ärendet vid äventyr, om
det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 14 mars 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. C. M. Fleetwood,

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri