OCR Output

1927 den 2 mars. tF 38.

LANSKU NGORELSER

V asterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.

N:r 38.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas å tingsstället i Lycksele fre—
dagen den 8 instundande aprzl klockan 6,30 em. kommer, därest antagligt an—
bud erhålles, att försäljas Anna Olivia Karlssons konkursbo tillhöriga lägen—
heten Vallnäs 1* om 0,0630 hektar avsöndrad från 1/64 mantal Luspen eller
Vallnäs n:r 1 i Stensele socken.

Å lägenheten, som utgöres av en gårdstomt, finnas följande åbyggnader.

Slakteri innehållande i nedre våningen slaktbod och korvfabrik samt övre
våningen innehållande förstuga, kök och två rum.

Stallbyggnad indelad till foderlada och vedbod av spantervirke samt stall.

Byggnaderna äro i gott skick.

Lägenheten är åsatt ett saluvärde av 3,000 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 2 mars 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. C. M. Fleetwood.

Lhneå 1927 — Larsson & C: os’Trycken

Exekutiv
auktion