OCR Output

1927 den 24 februari. N:r 36.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i VilheImina _ tingslags
kyrkor.
N:r 36.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet torsda—
gen den 31 mars 1927 klockan 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Nils Henriksson tillhöriga 5/192 mantal litt Acd Malgovik
n:r 1 (Malgovik 1*%) i Vilhelmina socken.

Fastigheten, som saknar åbyggnader, utgöres av ett skogssklfte för vil—
ket avverkningsplan icke finnes upprättat.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 1,100 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 24 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion