OCR Output

1927 den 23 februari. N:r 30.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1927

Upplases i Skelleftea sockens kyrka.

N:r 30.

Till allmän kännedom kungöres följande av Kungl. Maj:t fastställda
T A X A

å grundpenningar vid lastageplatsen Klemensnas att gälla från och med den
1 mars 1927 tills vidare till utgangen av ar 1929.

För fartyg av 10 tons 'nettodräktighet eller därutöver, som vid platsen
lastar trävaror eller vat mekanisk trämassa samt begagnar sig av därstädes
för sjöfartens trygghet och bekvämlighet åvägabragta anstalter, utga grund—
penningar med 14 öre för varje av det antal registerton, som enligt nedan an—
givna berakningsgrunder motsvarar den lastade mängden omförmälda varor.

Vid varornas beräknande till registerton skola ifråga om trävaror en
petersburgerstandard anses motsvara 1,65 registerton och i fråga om våt me—
kanisk tramassa 70 engelska kubikfot anses motsvara en registerton.

Umeå i landskansliet den 23 februari 1927.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri

Taxa å
grundpen—
ningar vid
Klemensnäs”
lastageplats.