OCR Output

1927 den 15 februari. N:ris 28.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet j 1927

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

N:r 28. Avsyning

Sedan på därom av Ängermanälvens flottningsförening gjord framställ— _2V TS!—
ning Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Visternorrlands, Jamtlands och V4s. "ingsarbeten
terbottens län genom resolution den 14 maj 1923 förordnat statens flottleds—
ingenjör kaptenen P. Silfverbrand, att verkstalla avsyning av de i gemensam—
ma utslaget den 26 februari 1918 föreskrivna regleringsarbeten i Saxälven
med tillilodet Lillån inom Dorotea, Frostvikens och Tåsjö socknar och sådan
avsyning numera blivit verkställd samt instrument däröver hit inkommit, var—
der envar, vars rätt av ärendet beröres, härigenom förelagt att inom fjorton
dagar efter det denna kungörelse blivit i Dorotea sockens .kyrka uppläst hit
inkomma med yttrande i ärendet, vid äventyr, att dylikt yttrandes uteblivande
ej hindrar ärendets avgörande i befintligt skick, kommande handlingarna i
ärendet att under tiden hållas här å landskansliet tillgängliga för dem, som
önska därav taga del.

Umeå i landskansliet den 15 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri