OCR Output

1927 den 4 februari. N:r 27.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Skellefteå stads kyrka.
N:r 27.

Kungorelse.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å överexekutors sessions—
rum å rådhuset i Skellefteå fredagen den 25 instundande februari klockan 5
eftermiddagen, kommer, därest antagligt anbud erhålles, att i den ordning,
som om utmätt fast egendom är stadgad, försäljas fastigheten n:r 78 (n:r 3
: kvarteret Svalan) i Skellefteå stad, varå direktören P. A. Blom senast erhål—
lit lagfart. i

A fastigheten, som är bevillningstaxerad för 24,000:— kronor och för—
säljningsvärderad till 22,000: — kronor, äro följande byggnader uppförda,

. nämligen

1:0 Ett boningshus i tva vaningar, forutom souterrainvåning, av tim—
mer å grund och sockel av granit, under yttertak av tvekupigt taktegel, ut—
vändigt panelat med stående lockpanel, innehållande

a) souterrainvaningen, tvatt— och bagarstuga samt rotfruktkällare och
rum for laggkarl,

b) bottenvaningen, tre rum, hall, serveringsrum och kök,

c) övre våningen fyra rum, hall, korridor och badrum m. m.,

d) nodiga vindsutrymmen samt

2:a uthusbyggnad, på sockel av granit, av resvirke och bräder under
yttertak av asfaltpapp, innehållande byggnaden matbod, vedbod m. m.

Vatten— och avloppsledningar samt elektriska belysningsledningar äro
indragna i fastigheten.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller for vilken han el——

‘est ager åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Skellefteå den 12 januari 1927.
ÖVEREXEKUTOR.

Umeå i landskansliet den 4 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaft Hultman.

Umea 1927 — Larsson &wCios'FryckeH

Exekutiv
auktion.