OCR Output

LÄNSKUNGÖRELSER.
Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1927

Upplases i Skelleftea stads «kyrka.
N:r 26.

På begäran intages följande

Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som. skall förrättas å överexekutors sessions—
rum å rådhuset i Skellefteå fredagen den 25 instundande februari klockan 11
förmiddagen, kommer, därest antagligt anbud erhålles, att i den ordning, som
om utmätt fast egendom är stadgad, försäljas fastigheten n:r 6 i kvarteret
Regulus i Skellefteå stad, varå reparatören Per Henning Hellman senast er—
_ hallit lagfart.
‘ A fastigheten finnes uppfort ett hus i två våningar av leantegel pa grund
av sockel av betong samt ut— och invändigt putsat, under yttertak av cement—
_ tegel på läkt. Huset innehåller i bottenvåningen tre verkstadsrum under put—
— sat tak med golv av betong ävensom förstuga med trappuppgång till övre vå—
| ningen, som består av en bostadslägenhet om två rum och kök med avdel—
ningsvaggar av resvirke och bräder.
Vatten— och avloppsledningar samt elektriska belysningsledningar äro
| indragna i huset.
Fastigheten är bevillningstaxerad för 14,000:— kronor samt försälj—
1 ningsvärderad till 8,500: — kronor.
1 Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Skellefteå den 12 januari 1927.
ÖVEREXEKUTOR.

Umeå i landskansliet den 4 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaft Hultman.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion.