OCR Output

1927 den 3 februari. N:r 23.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B $ Landskansliet s 1927

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.

. Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Vilhelmina
lördagen den 12 nästkommande mars klockan 5,30 em., kommer, därest antag—
ligt anbud erhålles, att försäljas Hilma Kristina Johanna Västerlund tillhöriga
hemmanet 45/1664 mantal n:r 2 Tresund (av 2* av 2*) i Vilhelmina socken.

Ä denna fastighet jämte ytterligare 5/416 mantal finnas följande A—
byggnader:

Mangardsbyggnad av timmer, på stoppstenar, under spantak, indelad i
ett rum och kok.

Ladugårdsbyggnad av timmer under uppförande samt två hölador av
timmer. t

A fastigheten vinterfödas tre kor och en häst. Skog finnes till husbehov
och avsalu. Arliga utsyningen är 266 kbm. Förskottsutsyning har erhållits
t. o. m. för 1929,

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 16,000 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman,

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion