OCR Output

E 1927 — den 3—januari. _ N:r— 22.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.
N:r 22.

Som inroparen av den vid exekutiv auktion den 27 september 1926 för—
salda, A. G. Västerlunds konkursbo och Hilma Västerlund tillhöriga 1/64
mantal n:r 2 Tresund (2") i Vilhelmina socken, underlatit att vid samman—
träde den 22 november 1926 för fördelning av köpeskillingen fullgöra sin be—
talningsskyldighet, kommer ny auktion att förrättas å tingsstället i Vilhelmina
lordagen den 12 instundande mars klockan 5,30 em.

A fastigheten finnas foljande abyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer, på stenfot, under spåntak, indelad i kök,
förstuga och ett rum.

Sommarstuga av fimmer, på stenfot, under spåntak, indelad i förstuga,
bakugnsrum och kammare. i

Uthusbyggnad av timmer, på stenfot, under spåntak, inrymmande ladu—
gård, foderlada, port och kokrum.

Loge av timmer.

Matbod av timmer.

Bastu för sädestorkning, tre hölador samt vattenbrunn.

Öppen jord finnes för utsäde av en tunna korn och två tunnor potatis.

Skog finnes icke tillräckligt för vedbrand och underhåll av byggnader.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 2,400 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Exekutiv
auktion

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson & C:os'Tryckefi