OCR Output

1927 den 3 februari. . N:r 21.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens . lan.

Ser. B Landskansliet 1927

Upplases i Asele tingslags kyrkor.
N :1 21.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas å tingsstället i Asele freda—
gen den 11 nästkommande mars klockan 6 em., kommer, darest antagligt an—
bud erhålles, att försäljas Samuel Reinhold Samuelsson tillhöriga hemmanet
5/32 mantal n:r 1 Rosendal i Äsele socken.

Fastigheten, som är belägen i Torvsjö by, innehåller en areal av 551
hektar, darav 369 hektar skogsmark och resten odlad jord och impedimenter.
Enligt nu gällande utsyningsplan uttagas 286 kubikmeter virke årligen.

Ä hemmanet finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer under tak av spån indelad i två rum och
kök samt ett oinrett vindsrum.

Bryggstugubyggning av timmer indelad i två rum.

Stall och vedbod under samma tak.

Ladugardsbyggnad och foderbod under samma tak med plats för sex
notkreatur.

Sommarladugard och en hölada.

Mangardsbyggnaden är ny och i gott skick, medan övriga äro i bristfäl—
ligt skick. _

Ä hemmanet vinterfödas tre nötkreatur och en häst.

Hemmanet har saluvärderats till 20,000 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen jakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckerri¬

Exekutiv
auktion