OCR Output

1927 den 3 februari. N:r 20.

LANSKUNGORELSER.

—Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet ; 1927

Uppläses i Vilhelmina kyrkor.
N:r 20.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas å tingsstället i Vilhelmina
lördagen den 12 nästkommande mars klockan 5,30 em., kommer, därest an—
tagligt anbud erhålles, att försäljas Fredrik Leonard Johansson tillhöriga hälf—
ten av 7/128 mantal n:r 1 Sandvik (Sandvik 1?) i Vilhelmina socken.

A fastigheten finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer, under spantak, indelad i ett rum och kok
samt forstuga.

Ladugardsbyggnad indelad i fähus samt port och foderlada

Loge av timmer.

Bagarstuga av timmer innehållande bakugnsrum med bakugn.

Fodoradsstuga av timmer indelad i ett rum och kok samt förstuga.

Nio stycken foderlador.

Å hela hemmanet vinterfödas fem kor och en häst samt sex småkreatur.

Hela fastigheten är åsatt ett taxeringsvärde av 13,800 kronor. Den ut—
mätta andelen har saluvärderats till 6,900 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, ager att därvid bevaka sin rätt. e

Umeå i landskansliet den 3 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion