OCR Output

en

L e

1927 den 3 februari. — N:r 19.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.
N:r 19.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Vilhelmina
lördagen den 12 nästkommande mars klockan 5,30 em., kommer, därest an—
tagligt anbud erhålles, att försäljas Isak Konstantin Sundqvist tillhöriga 1/64
mantal n:r 1 Ormsjön, litt Aac (Ormsjön 17) i Dorotea socken.

Ä hemmanet finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer pa stenfot under spåntak, indelad i för—
stuga, kök och två rum. Byggnaden är omålad och i provisoriskt skick.

Ladugård av timmer på stenfot under spåntak, indelad i port, ladugård
med plats för fem kor samt foderlada.

Ladugårdsbrunn av murad sten.

Uthusbyggnad dels av timmer och dels av bräder, indelad i stall, port,
hemlighus, lada och vedbod, allt i bristfälligt skick.

Matbod av timmer under spåntak.

Bagarstuga av timmer under spåntak, inredd i bakugnsrum, förstuga och
förvaringsrum.

Källare av murad sten, indelad i port och svale.

Två lador av timmer, loge av timmer samt

sommarladugård av timmer. 5

Ä hemmanet vinterfödas en häst och tre kor.

Hemmanet har saluvärderats till 1,200 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar, eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen jakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion