OCR Output

1927 den 3 februan. Ni 18.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens la n.

Ser. B Landskansliet 1927

Upplases i Vilhelmina tingslags kyrkor.
N:r 18.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas a sockenstugan i Dorotea
lordagen den 12 nastkommande mars klockan 1 em., kommer, därest antag—
ligt anbud erhålles, att försäljas Hans Erik Hansson tillhöriga hemmanet 1/64
mantal n:r 1 Långsele (1**) i Dorotea socken.

Å fastigheten finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad av timmer under spantak, indelad i två rum och kok
i nedre samt ett rum och kök i övre våningen.

Bryggstuga av timmer, indelad i kök och bagarstuga.

Ladugardsbyggnad, delvis av timmer och delvis av resvirke, indelad i
ladugard, stall, vedbod, foderskulle, matbod och hemhghus

Loge av timmer samt en lada.

Ä hemmanet vinterfödas två kor och en häst samt några småkreatur.

För varje stämplingsperiod om tre år utsynas 201,4 kbm. skog.

Hemmanet har saluvärderats till 6,000 kronor.

Den, som har fordran varför fastigheten häftar eller for vilken han eljest
äger atn]uta betalnmg ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion