OCR Output

1927 den 3 februari.: N:r 17.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1927

Upplases i Burtrasks tingslags kyrka.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas å
tisdagen den 15 nastkommande mars klockan 11 fm., kommer, direst antagligt
anbud erhålles, att försäljas Olof Holmström tillhöriga dels lägenheterna Vill—
vattnet 67!' om 1,0360 hektar, Villvattnet 67 om 1,4430 hektar och Villvattnet
67 om 1,3950 hektar, avsöndrade från 5/256 mantal Villvattnet n:r 6 litt Bb,
dels 17/64000 mantal Villvattnet n:r 6, litt Bda (Villvattnet 6°), dels 1/4000
mantal samma hemman, litt Bdd (Villvattnet 6**) dels ock 7/32000 mantal
samma hemman litt Bde (Villvattnet 6%*) i Burträsks socken.

A lagenheterna, som ligga i sambruk, finnas inga åbyggnader.

Hela arealen utgor 10,405 har, varav 2,5 har odlad jord. De senaste åren
har ingenting utsåtts.

Lägenheterna, som äro åsatta ett gemensamt taxeringsvärde av 1,300
kronor, hava saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför lägenheterna häfta eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1927.

här å landskansliet

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryck&i

Exekutiv
auktion