OCR Output

1927 den 3 februari. N:r 16.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1927

Upplases i Burtrasks tingslags kyrka.

Nir 16. här å landskansliet

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas F
tisdagen den 15 nästkommande mars klockan 11 fm., kommer, därest antagligt
anbud erhålles, att försäljas Gustaf Lindberg tillhöriga dels lägenheterna Vill—
vattnet 5* om 2,8640 hektar och Villvattnet 5# om 2,2160 hektar, avsöndrade
fran 3/32 mantal Villvattnet n:r 5 litt. Aae dels ock lägenheten Villvattnet 5”
(Ästorp n:r 1) om 0,438 hektar, avsöndrad från 7/64 mantal Villvattnet n:r 5
i Burträsks socken. 7

Ä lagenheterna, som ligga i sambruk, finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad, uppford av timmer, under tak av spån, indelad i kök,
kammare och förstuga. Byggnaden i bristfälligt skick.

Bagarstuga uppförd av timmer på knutstenar, under tak av spån, i gott
skick.

Ladugardsbyggnad av timmer pa knutstenar, under tak av span, indelad
i ladugard, port och foderlada, i bristfälligt skick samt

loge av resvirke i gott skick.

Lagenheterna, som äro åsatta ett gemensamt taxeringsvärde av 1,200
kronor, hava saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför lägenheterna häfta eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen ijakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion