OCR Output

1927 den 3 februari. N:r 15.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet $ 1927

smp ema emmusin me

Uppläses i Burträsks tingslags kyrka.

N:r 15. 2& 2 2
här å landskansliet

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas —# ä i äsk,
tisdagen den 15 nastkommande mars klockan 11 fm., kommer, direst antagligt
anbud erhålles, att försäljas Johan August Lindberg tillhöriga dels lägenhe—
terna Villvattnet 5% om 1,3220 hektar, och Villvattnet 5% om 1,4130 hektar,
avsondrade fran 3/32 mantal Villvattnet n:r 5 litt Aae, dels 7/40960 mantal
Villvattnet n:r 5 litt Aace (Villvattnet dels ock 7/40960 mantal samma
hemman litt Aacd (Villvattnet 5%) i Burträsks socken.

Ä lägenheterna, som ligga i sambruk, finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad, av timmer, på cementsockel, under tak av spån, in—
delad i kök, kammare och förstuga. Byggnaden i mindre gott skick.

Ladugardsbyggnad, indelad i ladugard, foderlada, port och vedbod. La—
dugarden av timmer och det övriga av spantervirke. Byggnaden i mindre gott
skick.

Arliga utsädet utgör 50 kg. havre och en halv tunna potatis samt vin—
terfödes en ko.

Lägenheterna, som äro åsatta ett gemensamt taxeringsvärde av 1,300
kronor, hava saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför lägenheterna häfta eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 7192Ä7V- Lårssonx & C:öåÅ ;I'"r&_clkeri»

Exekutiv
auktion