OCR Output

1927 den 3 februari. N:r 14.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Burträsks tingslags kyrka.
N:r 14.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 15 nästkommande mars klockan 11 fm., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Karl Viktor Granlund tillhöriga 819/90112 mantal n:r 1
Innansjön (1*) samt lägenheten Innansjön 1% (Göksjöliden) om 2,15 hektar,
avsöndrad fran 5/64 mantal n:r 1 Innansjön (1*) i Burträsks socken.

A fastigheterna, som ligga i sambruk med varandra, finnas följande å—
byggnader :

Mangardsbyggnad, uppford av timmer, på stenfot, under tak av spån,
indelad i forstuga, kok och kammare. Byggnaden i gott skick.

Ladugardsbyggnad, indelad i vedbod, foderlada, port, ladugard, godsel—
rum, hemlighus och loge. Ladugården är uppförd av timmer och byggnaden i
övrigt av spantervirke. Byggnaden i gott skick.

Tre åkerlador.

Å fastigheterna vinterfödas 2 kor och några får samt utsås årligen 2 å
3 hl. korn och 2 hl. potatis.

Skog finnes till husbehov.

Fastigheterna, som äro åsatta ett gemensamt taxeringsvärde av 2,800
kronor, hava saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheterna häfta eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND,

Gustaf Hultman,

Umeå 1927 -._Larss_on & C:os Trycken

Exekutiv
auktion