OCR Output

1927 den 2 februari. N:r 13.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
När 13.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas här å landskansliet tisdagen _ Exekutiv
den 15 instundande mars klockan 11 fm., kommer, därest antagligt anbud er— — auktion
hålles, att försäljas C. J. Axén tillhöriga lägenheten Tallbacka n:r 2 (Gris—
backa 8!') om 22,46 ar avsöndrad från 25/128 mantal n:r 8 Grisbacka i
Umeå socken.

A lagenheten finnas foljande åbyggnader:

Mangardsbyggnad i tva vaningar, uppförd av plank, på utsidan bräd—
fodrad och på insidan försedd med klyvspånsfyllning, å sockel av granit och
under tak av papp och tegel. Gården är indelad i kök, kammare, sal, kontor,
hall, förstuga och badrum i nedre samt sängkammare, alkov och hall i övre
våningen. Byggnaden är i gott skick.

Uthusbyggnad av resvirke och bräder å sockel av sten'och under spån—
tak, indelad i stall, holider och vedbod.

Bilgarage och hemlighus av resvirke och bräder, å stoppstenar och under
tak av papp.

Lägenheten har saluvärderats till 10,000 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, Ager att darvid bevaka sin ratt.

Umeå i landskansliet den 2 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

t Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri