OCR Output

1927 den 12 januari. N:r 10.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1927

Upplases i Lycksele tingslags kyrkor.
N:f 10.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas här å landskansliet torsda—
gen den 17 instundande februari klockan 11 fm., kommer, därest antagligt
anbud erhålles, att försäljas Arvid Engelbert Stenvall och hans hustru till—
horiga lagenheten Bastutrask 5° om 0,802 hektar avsondrad fran 1/64 man—
tal Bastutrask n:r 5 i Stensele socken.

A lagenheten finnas foljande abyggnader:

Mangardsbyggnad av resvirke och brader, indelad i tva rum och kok samt
förstuga. Endast köket är inrett.

Ladugardsbyggnad, innehallande fihus, hobod, vedbod och gödselskjul.
Fahuset är uppfört av timmer, det övriga av resvirke och bräder.

Lagenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 2,000 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller for vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz,

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion