OCR Output

o e M

1927 den 12 januari. N:r 9.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Malå och Norsjö tings—
lags kyrkor.
N:r 9.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet torsda—
gen den 17 instundande februari klockan 11 fm., kommer, därest antagligt an—
bud erhålles, att försäljas Johan Albin Lidstrom tillhöriga 11/5120 mantal
Norsjö n:r 3 och 11/24704 mantal Norsjö n:r 16 (3,16)* i Norsjö socken.

Ä hemmansdelarne som ligga i sambruk finnas följande åbyggnader.

Mangardsbyggnad av resvirke a stenfot under spåntak indelad i förstuga,
kok, tva rum och en snickeriverkstad å nedre botten samt två verkstadsrum å
övre botten.

Uthusbyggnad delvis av timmer delvis av spantervirke å stenfot under
spåntak indelad i fähus, gödselrum med hemlighus, port, foderlada och vedbod.
Byggnaderna äro i gott skick.

Ä lägenheterna, varå årligen utsås omkring en halv tunna korn och en
halv tunna havre, vinterfödas en ko och några småkreatur.

Lägenheterna hava saluvärderats till 5,000 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheterna häfta eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman, Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion