OCR Output

1927 den 12 januari. N:r 8.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet 1927

Uppläses i Malå och Norsjö tings—
lags kyrkor.

N:r 8.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet torsda—
gen den 17 instundande februari klockan 11 fm., kommer, därest antagligt an—
bud erhålles, att försäljas Emanuel Bergmark tillhoriga lagenheten Norsjö 1*
i Norsjö socken.

A lägenheten finnas följande åbyggnader :

Boningshus av resvirke å cementsockel under spåntak, indelad i forstuga,
tambur, kok och tva rum å nedre botten samt kok, tva rum och alkov å övre
botten.

Uthusbyggnad av resvirke å knutstenar under spåntak indelad i bod, ved—
bod och hemlighus. Byggnaderna äro i gott skick.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,900 kronor, har salu—
varderats till 4,500 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz,

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion